موسسین:
هیئت مدیره و سهامداران راهبران نقشه برداری جنوب عبارتند از:
هیئت مدیره
جعفر فرحمند(رزومه)
ابراهیم نکویی(رزومه)
امین دهقانی(رزومه)
سهامداران
ابراهیم نکویی(رزومه)
جعفر فرحمند(رزومه)
امین دهقانی(رزومه)

بازگشت به ابتدا
کارشناسان:
تیم کارشناسی راهبران نقشه برداری جنوب به قرار ذیل میباشد:

نام  و  نام خانوادگی پایه معلومات
فارغ التحصیل رشته
ابراهیم نکویی دانشگاه اصفهان مهندسی عمران نقشه برداری
جعفرفرحمند دانشگاه اصفهان مهندسی عمران نقشه برداری
علی فرمانی دانشگاه اصفهان مهندسی عمران نقشه برداری
اسماعیل فرحمند دانشگاه آزاد بندرعباس مهندسی عمران
طاهره مهرآزاد دانشگاه آزاد بندرعباس مهندسی معماری
ملیحه غلامحسینی دانشگاه اصفهان مهندسی عمران نقشه برداری
زیبا باوقار دانشگاه پیام نور یندرعباس مهندسی شهرسازی
طاهره ناصری دانشگاه آزاد بندرعباس فوق دیپلم کامپیوتر
محمد زارعی دیپلم راه و ساختمان راه وساختمان
حسین زارعی دیپلم تجربی تجربی
غلامرضا شهیدی دانشگاه آزاد بوشهر فوق دیپلم عمران
رضا نکویی دانشگاه پیام نور رودان لیسانس علوم تربیتی
علی بهرامی دانشگاه آزاد رودان فوق دیپلم معماری
موسی احمدی دانشگاه کرمان فوق دیپلم عمران
مریم مهرآزاد دانشگاه آزاد کرمان فوق لیسانس ریاضی
بازگشت به ابتدا
چارت سازمانی:
نمودار زیر چارت سازمانی راهبران نقشه برداری جنوب را نشان می دهد:
چارت سازمانی
بازگشت به ابتدا